Monthly Archives: октомври 2022

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022Г.

Документи свързани с организацията на учебния процес -2023-2024 уч. година

План ПС 23-24                                                                     План Наставничество 23-24

Контролна дейност директор. 23-24

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ТОРМОЗА 23-24

Правилник за устройствто и дейността на училището 23-24

План на КБПМН 23-24                                                                     План на етичната комисия 23-24

План за културна и спортна дейност 23-24

ПЛАН ДЕЦА В РИСК 23-24                                                                          ПВТР 23-24

Годишен план-график ЕКИП 23-24

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ -ПЛАН 2023-2024г.                     Годишен план 2023-2024

ГЗЕИО 23-24                            plan_MO прогим 23-24                                        plan po BDP23-24

Програма равни възможности 23-24                                                Форми на обучение – на сайта 23-24

Програма за извънкласни дейности 23-24                     Превенция на ранно напускане на училище 23-24

Организация на учебния ден-23-24                                              Занимания, спортни дейности  23-24

Училищен план на кординационния съвет 23-24                             Стратегия ОУ ,2021-2025

Програма за извънкласни дейности 23-24                         План за работа на училищна комисия 23-24

План за квалификационна дейност 2023-2024г

План за действие към Стратегия за развитие на Основно училище 23-24

График консултации по предмети 2023 – 2024               График за контролни и класни работи 23-24

График за консултиране на родители и ученици 2023 – 2024г.                       График дежурство 23-24

График за консултации в ЦДО 2023 – 2024

UUP_7_klas-2019             UUP_6_klas-2019             UUP_5_klas-2019              UUP_3_klas-2023

UUP_4_klas-2023          UUP_2_klas-2023              UUP_1_klas-2023