Category Archives: Новини

Валидиране на компетентности в начален етап

Съгласно всички действащи нормативни документи и разпоредби на МОН – ОУ „Алеко Константинов“-гр. Червен бряг  предоставя възможност за валидиране на компетентности в начален етап на лицето Ася Алиянова Любенова през учебната 2020/2021 год. чрез явяване на изпити по всички предмети в начален етап включващи учебен материал І – ІV кл. Справка за графика на дните за полагане на изпити може да се направи от ТУК – График валидиране

На вниманието на родителите

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“, с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет, може да намерите на адрес: https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, а линк за сваляне на брошуратаhttps://we.tl/t-xtLMbGDLcS

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ може да намерите на адрес: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view

Обръщение на министъра на образованието и науката към родителите

Обръщение на министъра на образованието и науката към родителите

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

Обръщение към родителите на учениците от ОУ „Алеко Константинов“ гр. Червен бряг

Уважаеми родители и ученици,

Поради  обявеното извънредно положение на територията на цялата страна, занятията в ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг са преустановени и преминаваме на онлайн обучение.Нашите учители и служители ще установят контакт с вас по телефона или Facebook.

Във Facebook на училището  са направени затворени групи на всички паралелки. Ще се използват предоставените ресурси на издателствата Клет България и Просвета.  С цел получаване на обратна връзка и оценяване на резултатите от обучението в електронна среда ще бъде използвана платформата LearningApps.org. Тя предлага  готови ресурси и дава възможност на учителя да направи свои. Ресурсите всъщност са интерактивни игрови упражнения, които правят по-забавно и интересно ученето – в час и у дома. Учителите може да използват готовите  материали и да ги променят според техните нужди в часовете си – според особеностите на децата, с които работят. Предлага и възможност за създаване на виртуални класни стаи и съвместна работа с ученически класове.  Всички приложения са пригодени и за таблети и телефони. Там където учениците нямат  интернет или устройства учителите ще дават  консултации, насоки за самоподготовка и разяснения на учебния материал  по телефона.

Ще спазва седмичното разписание за втория учебен срок.

Пожелаваме на всички да бъдат здрави и нека заедно преминем през изпитанията.

 

Отчет по чл.15А от ЗДОИ

Отчет на постъпилите заявления в ОУ „Алеко Константинов“ гр. Червен бряг по реда на закона за ЗДОИ за 2019 г. може да се види ТУК

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА
СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на 16.12.2019 год. (понеделник) от 13.00 ч. в класната стая на съответния клас от

ОУ „Алеко Константинов“, гр. Червен бряг.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с Правилник за  устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

  1. Избор на членове на обществения съвет.

  2. Други

Пълния текст на поканата можете да видите ТУК

Ганка Нинова

 Директор на ОУ“Алеко Константинов“,

гр. Червен бряг

 

 

Заповед за избор на доставчик по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”

Заповед за избор на доставчик по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”

Обявление № 716/ 25.04.2019 година на Директора на ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Червен бряг, за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

ОБЯВЛЕНИЕ

Приложение за участие за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Приложение 1 към Обявлението

Публична изява – изложба на група „Детска работилница „Идея”

На 26.04.2018 г.  от 14. 40 часа, в сградата на  ОУ „Алеко Константинов“ ще се проведе публична изява – изложба на група „Детска работилница „Идея” по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

Каним всички заинтересовани родители да присъстват на изявата на своите деца.