Category Archives: Училищна документация

Документи свързани с приема на ученици за новата 2021/2022 учебна година

Ред за приемане в І-ви клас

Прием в І-ви клас 2021-2022

Критерии за подбор на кандидатите в І-ви клас

Прием в V-ти клас 2021-20221

Заповед за план-прием 2021-2022

Заявление за класиране – І-ви клас

График на дейностите по записване в І-ви клас

Документи свързани с организацията на учебния процес -2020-2021 уч. година

Годишен план 2020-2021

Годишна програма за ЦОУД 2020-2021

График за консултации-прогимназия-І срок 2020-2021

График консултации-начален курс-І срок 2020-2021

График консултации-ЦДО-І срок 2020-2021

Заповед за достъп до училищната сграда 2020-2021

Организация на учебния ден 2020-2021

План за противодействие на училищния тормоз 2020-2021

План за работата на ПС 2020-2021

План на ККСД 2020-2021

План на комисията за ЗБУОВТ 2020-2021

Правилник за устройствто и дейността на училището 2020-2021

Програма за повишаване на качеството 2020-2021

Програма за превенция на ранно отпадане 2020-2021

Програма-равни възможности 2020-2021

УУП 1- 7 КЛАС 2020-2021

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2020-2021

План за работа на училището през 2020-2021 г в условията на COVID-19

Документи свързани с приема на ученици за новата учебна година

обява 5 кл.

обява 1 кл.

График на дейностите 2019-2020

Стратегия на училището и план за нейното изпълнение

Стратегия

ПЛАН 16-20

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Училищен план за тормоза