Category Archives: Училищна документация

Документи свързани с приема на ученици за новата 2022/2023 учебна година

График на дейностите 2022-2023

Критерии за прием 1 кл.

Обява 1 кл.

Обява 5 кл.

Документи свързани с организацията на учебния процес -2021-2022 уч. година

Етичен кодекс на училищната общност

График консултации по предмети-І срок-21-22 г

График ДЧ на ЧК І срок-21-22 гУУП-7кл2021-2022

УУП-5кл2021-2022

УУП-6кл2021-2022

УУП-4кл2021-2022

УУП-3кл2021-2022

УУП-2кл2021-2022

УУП-1кл2021-2022

Форми на обучение2021-2022

Училищен план на КС за тормоз2021-2022

Стратегия 2021-2022

Програма равни възможности2021-2022

Програма ГЗЕИО2021-2022

Превенция2021-2022

Правилник за устройството и дейността на училището 2021-2022

План ПС нов2021-2022

План на МО – начални учители2021-2022

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ЗБУОВТ2021-2022

План на КБПМН2021-2022

План на етичната комисия2021-2022

План за работа с деца в риск от насилие2021-2022

План за културна и спортна дейност2021-2022

План за контролната дейност-директор2021-2022

План за квалификационна дейност 2021 – 2022

ПЛАН ДЕЦА В РИСК 2021-2022

Организация на учебния ден2021-2022

Мерки качество2021-2022

Занимания, спортни дейности2021-2022

Годишен план-график ЕКИП2021-2022

Годишен план 2021-2022

Правила механизъм2021-2022

ГЗЕИО2021-2022

План по БДП21-22

Заповед януарска сесия за СФ

График класни работи-ІІ срок-21-22 г

График консултации по предмети-ІІ срок-21-22 г

График ДЧ на ЧК ІІ срок-21-22 г

График дежурство учители ІІ срок 21-22 г

Документи свързани с приема на ученици за новата 2021/2022 учебна година

Ред за приемане в І-ви клас

Прием в І-ви клас 2021-2022

Критерии за подбор на кандидатите в І-ви клас

Прием в V-ти клас 2021-20221

Заповед за план-прием 2021-2022

Заявление за класиране – І-ви клас

График на дейностите по записване в І-ви клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Училищен план за тормоза