Category Archives: Училищна документация

Документи свързани с приема на ученици за новата 2023/2024 учебна година

Ред за приемане в 1 клас

Обява 5 кл.

Обява 1 кл.

Критерии за прием 1 кл.

Заявление

Заповед

График на дейностите 2023-2024

Документи свързани с организацията на учебния процес -2022-2023 уч. година

УП 1 кл.2022-2023          УП 2 кл.2022-2023         УП 3 кл.2022-2023

УП 4 кл.2022-2023         УП 5 кл.2022-2023          УП 6 кл.2022-2023       УП 7 кл.2022-2023

Форми на обучение 2022-2023                             Стратегия за развитие на училището 2022-2023

Спортни дейности 2022-2023                               Решение маломерни 2022-2023

Програма равни възможности 2022-2023        Програма занимания по интереси-класове

Правилник за устройството и дейността на училището 2022-2023

Превенция на ранно напускане на училище 2022-2023

Правила вътрешноинституционална квалификация 2022-2023

План по БДП 2022-2023                                          План ПС 2022-2023

ПЛАН на МОНУ 2022-2023г                                 План на КБПМН 2022-2023

План на етичната комисия 2022-2023

План координационен съвет за противодействие тормоз 2022-2023

План за контролната дейност-директор 2022-2023

План за културна и спортна дейност 2022-2023

ПЛАН ДЕЦА В РИСК 2022-2023                      План за квалификационна дейност 22-23

Организация на учебния ден 2022-2023       Занимания по интереси ЦДО 2022-2023

Дежурство на учителите 2022-2023                График консултации ЦДО 2022-2023

График консултации по предмети 2022-2023

График за ДЧ на ЧК 2022-2023                        Годишен план 2022-2023

Годишен план-график ЕПЛР 2022-2023

ГЗЕИО 2022-2023                                                 План на инф. кампания2022-23

Мерки за повишаване качеството на образование 2022-2023

Документи свързани с приема на ученици за новата 2022/2023 учебна година

График на дейностите 2022-2023

Критерии за прием 1 кл.

Обява 1 кл.

Обява 5 кл.

Документи свързани с приема на ученици за новата 2021/2022 учебна година

Ред за приемане в І-ви клас

Прием в І-ви клас 2021-2022

Критерии за подбор на кандидатите в І-ви клас

Прием в V-ти клас 2021-20221

Заповед за план-прием 2021-2022

Заявление за класиране – І-ви клас

График на дейностите по записване в І-ви клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Училищен план за тормоза