Category Archives: Училищна документация

Прием на ученици за I клас за учебната 2024/2025 г.✏️

Документи свързани с приема на ученици за новата 2024/2025 учебна година

Ред за приемане в 1 клас 24-25

Обява 5 кл. 24-25

Обява 1 кл. 24-25

Критерии за прием 1 кл 24-25.

Заявление 24-25

Заповед 24-25

График на дейностите 2024-2025

Документи свързани с приема на ученици за новата 2023/2024 учебна година

Ред за приемане в 1 клас

Обява 5 кл.

Обява 1 кл.

Критерии за прием 1 кл.

Заявление

Заповед

График на дейностите 2023-2024

Документи свързани с организацията на учебния процес -2023-2024 уч. година

План ПС 23-24                                                                     План Наставничество 23-24

Контролна дейност директор. 23-24

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ТОРМОЗА 23-24

Правилник за устройствто и дейността на училището 23-24

План на КБПМН 23-24                                                                     План на етичната комисия 23-24

План за културна и спортна дейност 23-24

ПЛАН ДЕЦА В РИСК 23-24                                                                          ПВТР 23-24

Годишен план-график ЕКИП 23-24

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ -ПЛАН 2023-2024г.                     Годишен план 2023-2024

ГЗЕИО 23-24                            plan_MO прогим 23-24                                        plan po BDP23-24

Програма равни възможности 23-24                                                Форми на обучение – на сайта 23-24

Програма за извънкласни дейности 23-24                     Превенция на ранно напускане на училище 23-24

Организация на учебния ден-23-24                                              Занимания, спортни дейности  23-24

Училищен план на кординационния съвет 23-24                             Стратегия ОУ ,2021-2025

Програма за извънкласни дейности 23-24                         План за работа на училищна комисия 23-24

План за квалификационна дейност 2023-2024г

План за действие към Стратегия за развитие на Основно училище 23-24

График консултации по предмети 2023 – 2024               График за контролни и класни работи 23-24

График за консултиране на родители и ученици 2023 – 2024г.                       График дежурство 23-24

График за консултации в ЦДО 2023 – 2024

UUP_7_klas-2019             UUP_6_klas-2019             UUP_5_klas-2019              UUP_3_klas-2023

UUP_4_klas-2023          UUP_2_klas-2023              UUP_1_klas-2023

График консултации по предмети 2023 – 2024 ІІ срок

График за консултиране на родители и ученици 2023 – 2024г ІІ срок.

График за класни и контролни работи на учителите ІІ срок

График за консултации в ЦДО 2023 – 2024 ІІ срок

График дежурство ІІ срок

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Училищен план за тормоза